Vedtekter for Skiens gravplasser


Vedtatt av Skien kirkelige fellesråd 20.11.19. Godkjent av Agder og Telemark bispedømmeråd 10.02.20. I kraft fra 10.02.20. Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21

 


§ 1. FORVALTNING

Gravplassene i Skien kommune er underlagt Skien kirkelig fellesråds administrasjons- og myndighetsområde.

 

§ 2. DEFINISJONER

Gravplassforvaltning:

Skien kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Skien kommune, jf. gravferdsloven med forskrifter.
 

Fri grav:

Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.
 

Festet grav:

Grav som festes mot betaling av avgift.
 

Festet gravsted:

Flere kistegraver som er festet sammen.
 

Urnegrav:

Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravferdsforskriften § 14. Dette gjelder ikke § 8 Navnet minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne.
 

Kistegrav:

Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.
 

Fredningstid:

Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.
 

Festetid:

Tiden det er avtalt å feste en grav for.
 

Ansvarlig for grav:

Den som er ansvarlig for en fri grav.
 

Fester:

Den som står som part i en festeavtale.
 

Anonym minnelund:

Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.
 

Navnet minnelund:

Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.

 

§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravferdsforskriften § 9 (2). Gravplassforvaltningen kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og festeavgift for grav betales.

 

§ 5. FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver er 20 år, med unntak av Gjerpen kirkegård.
 

For Gjerpen kirkegård gjelder følgende:
Fredningstiden for kistegraver - 60 år

Med unntak som følger:
Gjerpen Nedre, felt 4, rad 1-9 - 20 år
Gjerpen Havna - 20 år

Fredningstid for urnegrav er 20 år
 

Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

 

§ 6. FESTE AV GRAV

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassforvaltningen for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av. For Navnet minnelund, se § 11. 

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år.
Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år.
Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten godkjenning fra gravplassforvaltningen. 

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen. 

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging. 

Fester plikter å melde adresseforandring. 

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner. 

For gravplassene på Gjerpen gjelder følgende for kistegraver med 60 års fredningstid;
Ved festefornyelse av kistegraver omgjøres disse til urnegraver.

 

§ 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassforvaltningen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. 

Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassforvaltningen har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn 4 måneder etter gravlegging av kiste. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av gravminne ordner gravplassforvaltningen med et merke hvor avdødes navn settes på. 

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet.

 

§ 8. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. utenfor plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. 

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt stein kant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen.

 Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet. 

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.

 

§ 9. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

 

§ 10. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen. 

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand. 

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at kirkelig fellesråd, og den som gis tillatelse til det etter § 10, kan gjøre beplantning og stell av grav, samt montering, sikring og vedlikehold av gravminnet. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.

 

§ 11. NAVNET MINNELUND

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke. 

Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen. 

Det tilbys kun urnegraver i navnet minnelund. 

I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Ved feste av tilleggsgrav betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. 

Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell betales av ansvarlig for grav / fester. 

Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassforvaltningen.

 

§ 12. BÅREROM

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som har ansvar for gravferden og gravplassbetjeningen skal holdes orientert.

 

§ 13. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver. 

Det er ikke anledning til å drive markedsføring for ekstern virksomhet på gravplassens område.

 

§ 14. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

Skien kirkelige fellesråd 

v/ kirkevergen