Former for gravlegging

Informasjon om kistegrav, kremasjon og alternativer for den avdødes siste hvilested.

Kistegrav

Ansvarlig gravplassmyndighet i Skien er Skien kirkelige fellesråd. Blant fellesrådets oppgaver er å legge til rette for en verdig gjennomføring av gravferder og å sørge for at gravplasser og gravlunder forvaltes og driftes på en god måte ut fra bestemmelsene i gravplassloven. Fellesrådet skal yte tjenester for alle innbyggere i kommunen, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.


Urnegrav

I en urnegrav kan det settes ned fire urner i løpet av 20 år. Det kan ikke settes ned kiste i en urnegrav. Fredningstiden er 20 år.


Anonym grav

En grav uten navn. Pårørende kan ikke delta ved gravleggingen og det er kun gravplassmyndighetene som skal vite hvor avdøde er gravlagt. Pårørende kan få beskjed når gravlegging har funnet sted. På noen av gravplassene er det egne anonyme minnelunder.


Navnet minnelund

Urnegrav med felles minnesmerke/felles gravminne som ikke er anonym. Feltet er ferdig utstyrt med gravminne hvor navn påføres. Gravplassen eier gravminnet og er ansvarlig for planting og stell.


Gravsted for spedbarn

Spedbarn som dør eller er dødfødte kan enten gravlegges i egen grav, familiegrav eller anonymt i minnelund. 


Spredning av aske

Etter søknad til Statsforvalteren på stedet hvor en ønsker å spre asken, kan det gis tillatelse til at den som sørger for gravferden sprer asken for vinden. Statsforvalteren setter vilkår for tillatelsen.

 

Betalingssatser for gravlegging og kremasjon

 

Nyttig informasjon fra offentlige etater