Skien Krematorium

Skien krematorium vil legge til rette for en sorgprosess som viser respekt for den avdøde og de pårørendes behov. Alle vil bli møtt med åpenhet og respekt, uavhengig av religion og livssyn.

Kremasjon

Kremasjon

Når kisten ankommer krematoriet uten følge av pårørende, settes den på et kisterom sammen med øvrige kister som venter på kremasjon. En kremasjon foretas tidligst tre dager etter dødsfallet. Ved utført kremasjon samles asken i en urne.

Urnegravferd - ulike muligheter for utlevering av urne

Urnegravferd - ulike muligheter for utlevering av urne

Skien krematorium vil gjerne legge til rette for at urnen kan følges fra krematoriet til gravstedet. Når det er avtalt tid for urnenedsettelse med den lokale gravferdsmyndigheten, vil urnen bli transportert innen Skien kommune av kirketjeneren på stedet.
Det er gravplassbetjeningen på gravplassen der urnenedsettelse skal finne sted, eller den som sørger for gravferden, som kan få utlevert urnen. Avhenting av urne må avtales på forhånd. Dette gjelder også for representanter fra andre kommuner.
Urnen kan sendes til gravferdsmyndigheter utenfor fylket.

Nordre gravlund kapell

Nordre gravlund kapell

Kapellet på Nordre gravlund ligger ved siden av Skien krematorium, og har plass til 170 personer.
Kapellet kan benyttes uavhengig av tro og livssyn.
Her er det musikkanlegg, el-piano og orgel. Seremonirommet kan også benyttes hvis en velger kistegravferd.

Observasjonsrom

Observasjonsrom

Krematoriet har et verdig observasjonsrom hvor man fra siden kan se kisten settes inn i ovnen. Dette må avtales på forhånd.

Urneseremoni

Urneseremoni

Dersom man velger urneseremoni, i stedet for kisteseremoni, kan man avholde seremonien med urnen på et senere tidspunkt. Seremonien kan avsluttes med påfølgende urnegravferd ut på gravlunden. En urne må gravsettes innen seks måneder etter dødsfallet.

Gravferdsseremoni

Gravferdsseremoni

Valg av seremonirom og tidspunkt for seremoni
De fleste ønsker å ha seremoni for å vise respekt for avdøde. Det er mange måter å arrangere en seremoni på. Det er viktig at de pårørendes får sette sitt preg på seremonien. Man kan velge hvor og hvordan seremonien skal foregå, ofte ut i fra avdødes livssyn. Og man kan arrangere en seremoni privat, som ikke er i regi av trossamfunn eller organisasjon.
Når seremonien foregår i en kirke, i et livssynstilpasset lokale eller kapell, og det er valgt kremasjon, vil kisten bli transportert til Skien krematorium etter seremonien. De nærmeste pårørende kan følge kisten til krematoriet, hvor det er et verdig mottaksrom for å ta det siste farvel.

Hvem bestemmer om det skal være urne- eller kistegravferd?

Hvem bestemmer om det skal være urne- eller kistegravferd?

Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. Begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for avdødes gravferd.

Urnegravferd

Urnegravferd

Urnegravferd følger normalt etter kremasjon. Det er også mulig å velge kremasjon før seremonien. Da kalles seremonien for urneseremoni. Gravfølget kan da følge urnen fra kapellet/kirken og ut på gravlunden.

Om urnen

Om urnen

Dersom man ikke skaffer egen urne selv, eller kjøper en fra et gravferdsbyrå, leveres asken i en standardurne uten ekstra kostnad.

Når gravlegges urnen?

Når gravlegges urnen?

Urnegravlegging skal skje senest seks måneder etter dødsfallet. Av hensyn til pårørendes sorgarbeid anbefales det at urnen gravlegges så snart som mulig etter kremasjon.
Når kremasjon har funnet sted, blir urnen oppbevart av krematoriet eller av gravferdsmyndigheten i den kommunen der urnen skal settes ned.
Den som er ansvarlig for gravferden kan, etter avtale, hente urnen selv på Skien krematorium dersom det fremvises fullmakt fra gravferdsmyndigheten i den kommunen der urnen skal settes ned. Den som sørger for gravferden, vil få opplysning om når urnen er klar til gravlegging, slik at de pårørende ikke blir gående i uvisshet om dette. Dersom det ønskes seremoni i forbindelse med urnenedsettelsen, må den som er ansvarlig for gravferden be om dette.

Askespredning i naturen

Askespredning i naturen

Askespredning er et alternativ til grav på en gravplass. Det er Statsforvalteren som gir tillatelse til at asken etter en avdød person kan bli spredd i naturen. Dette kan skje enten over land, eller i vann. En forutsetning for slik tillatelse, er at dette var avdødes uttrykte ønske. Den som sørger for gravferden, kan søke om dette etter en persons død. En nålevende person kan også søke om tillatelse før sin død.
Når tillatelse er gitt, vil den som sørger for gravferden foreta selve handlingen eller askespredningen.

Hvordan skal asken spres?

Hvordan skal asken spres?

Spredning av aske i naturen skal foregå i sømmelig former, og med respekt for avdøde. Handlingen skal skje diskré og avskjermet fra utenforståendes oppmerksomhet. Asken kan tømmes ut av urnen over land, eller vann. Dersom asken skal i vann, kan det i stedet benyttes en vannoppløselig urne som senkes ned i vannet i sin helhet. All aske skal spres samtidig og udelt.

Hvor kan asken spres?

Hvor kan asken spres?

Askespredning kan tillates i områder som har et tilstrekkelig øde preg og slik at asken tas opp i naturen;
- enten i vann; på hav og sjø, i fjorder, i elver, vassdrag og øvrig ferskvann
- eller på land; i ubebygde områder med tilstrekkelig øde preg, i skog, i utmark eller på fjell.

Hvem kan søke, og hvordan søker man?

Hvem kan søke, og hvordan søker man?

- Den som sørger for gravferden til en avdød kan søke.
- Man kan søke for seg selv mens man er i live og over 15 år.
Søknaden sendes til Statsforvalteren i det fylket hvor du ønsker at asken skal spres.

Søknaden må inneholde:
- Opplysning om hvor du ønsker at spredningen skal skje, med en nærmere beskrivelse av stedet og helst avmerket på et kart som legges ved søknaden.
- Hvis det er mulig, bør du angi hvilken årstid du ønsker at handlingen skal finne sted.
- Hvis du sørger for gravferden til en som ønsket askespredning, må du beskrive hvordan dette ønsket kom til uttrykk.

Hvem skal spre asken?

Hvem skal spre asken?

Det er den som sørger for gravferden som har ansvar for spredning av asken. Vedkommende kan imidlertid bemyndige andre til å utføre selve handlingen. Når urnen er klar på krematoriet, vil den som sørger for gravferden få utlevert urnen der. Etter at askespredningen er utført skal det gis tilbakemelding til krematoriet om hvor, og når handlingen ble utført. Dette føres inn i krematoriets kremasjonsregister.

Utlevering av urne fra Skien krematorium for askespredning i naturen

Utlevering av urne fra Skien krematorium for askespredning i naturen

Når en urne er klar, og tillatelse fra Statsforvalteren foreligger, kan den som sørger for gravferden avtale tidspunkt for utlevering av urnen ved å kontakte Skien krematorium. Urnen hentes ved personlig oppmøte på krematoriet. Urnen leveres ut enten til den som sørger for gravferden, eller til den som skal utføre selve handlingen, dersom vedkommende har fullmakt.

Hvite roser med hvite gardiner i bakgrunnen. Foto.

Trenger du å komme i kontakt med oss?

Ta gjerne kontakt på telefon eller epost

Tlf: 35 58 11 80
E-post: kirkevergen@skien.kommune.no